fbpx

Ligji Nr. 10 237 datë 18.02.2010

Ligji Nr. 10 237 datë 18.02.2010 “Për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë” (Ligji për SSHP) l-10237 per sigurine dhe shendetin ne pune[1

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI

 

L I G J

 

Nr. 10 237, datë 18.2.2010

 

PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË

 

Në mbështetje neneve 78 dhe 83 pika 1 Kushtetutës, me propozimin e Këshillit Ministrave,

 

K U V E N D I

 

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË V E N D O S I:

KREU I

 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

 

Neni 1

 

Objekti

 

Ky ligj ka për objekt përcaktimin e masave, synojnë garantimin e sigurisë dhe shëndetit punë punëmarrësve.

Neni 2

 

Qëllimi

Ligji ka për qëllim:

a) të garantojë sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit, nëpërmjet parandalimit rreziqeve profesionale, eleminimit faktorëve përbëjnë rrezik dhe aksident, informimit, këshillimit, pjesëmarrjes balancuar, përputhje me ligjin, formimit punëmarrësve e përfaqësuesve tyre;

b) të përcaktojë udhëzimet e përgjithshme për zbatimin e këtij qëllimi.

 

Neni 3

 

Fusha e zbatimit

 

1. Dispozitat  e  këtij  ligji  zbatohen  në  të  gjithë  sektorët   e   veprimtarisë private dhe publike.

2. Nuk do zbatohen dispozita caktuara të këtij ligji, kur në dispozitat e tjera ligjore për fushat përkatëse jepen trajtime favorshme për  mbrojtjen  e  sigurisë e shëndetit punë punëmarrësve.

3. Ky ligj nuk do zbatohet, kur veçoritë karakteristike disa veprimtarive veçanta shërbimit publik, si forcat e armatosura, policia e shtetit, ose disa veprimtari për menaxhimin e emergjencave civile, janë në kundërshtim me përcaktimet e këtij ligji. Në këto raste siguria dhe shëndeti në punë duhet sigurohen sa shumë jetë e mundur, përputhje me kërkesat e këtij ligji.

 

Neni 4

 

Parime të përgjithshme për punëdhënësin

 

1. Punëdhënësi detyrohet sigurojë mbrojtjen e punëmarrësve gjitha aspektet që lidhen me sigurinë dhe shëndetin punë.

2. Punëdhënësi nuk shkarkohet nga përgjegjësia edhe rastet kur ai kontrakton persona ose kur kryen shërbime specializuara jashtë  ndërmarrjes/institucionit, zbatim pikës 3 nenit 7 këtij ligji.

3. Punëdhënësi, në marrjen e masave për mbrojtjen e sigurisë shëndetit  në  punë, udhëhiqet nga parimi i trajtimit barabartë gjinor.

4. Detyrimet e punëmarrësve në fushën e sigurisë e shëndetit në punë nuk cenojnë parimin e përgjegjësisë së punëdhënësit.

5. Detyrimet e punëdhënësit për marrjen e masave veçanta për mbrojtjen e sigurisë e shëndetit në punë punëmarrësve, gra shtatzëna, të atyre që sapo kanë lindur e atyre me fëmijë në gji, nuk vlerësohen diskriminuese, për shkak gjinisë.

 

Neni 5

 

Përkufizime

 

Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:

1. “Aksident në punë ose për shkak të punës” është çdo ngjarje e papritur, që shkakton dëmtimin e menjëhershëm trupor, që ndodh gjatë kryerjes së punës apo të një shërbimi lidhur me të, si dhe çdo dëmtim tjetër i shëndetit, që nuk rrjedh nga sëmundje e përgjithshme, por që sjell paaftësi të përkohshme ose të përhershme në punë ose vdekje.

 

2. “Dokument i vlerësimit rrezikut” është dokumenti, ku përshkruhen karakteristikat e procesit punës, që përmban identifikimin e vlerësimit rrezikut për sigurinë e shëndetin në punë dhe përcakton mbrojtjen e duhur.

3. “I mitur” është person nën moshën 18 vjeç.

4. “Grupet e rrezikuara” janë gratë shtatzëna, gratë me  fëmijë në  gji, miturit,  si dhe personat me aftësi kufizuar, cilët, për shkak gjendjes tyre veçantë, janë rrezikuar ndaj ekspozimit agjentëve të rrezikshëm, proceseve ose kushteve punës.

5. “Incident i rrezikshëm” është veprimtaria e identifikueshme, e tillë si shpërthimi, zjarri, aksidenti teknik, çlirimet e rrezikshme ajër, si rezultat i keqfunksionimit një veprimtarie ose i një pajisjeje pune dhe sjellja e papërshtatshme e faktorit njerëzor, që nuk shkakton dëme njerëz, por që mund kishte pasur pasoja tilla dhe që ka shkaktuar ose mund kishte shkaktuar dëmtime materiale.

6. “Koordinator i sigurisë dhe shëndetit në punë” është personi i caktuar nga punëdhënësi për bashkërenduar punën me kontraktorët.

7. “Ministër përgjegjës për sigurinë dhe shëndetin në punë” është ministri që mbulon politikat për çështjet e sigurisë e shëndetit punë fushën e veprimtarisë përkatëse.

8. “Mjekësia e punës” është një specializim mjekësor, për ofruar shërbimin e duhur mjekësor, bazë angazhimit marrë nga punëdhënësi, qëllimi i cilit është promovimi dhe mbështetja e nivelit lartë mirëqenies fizike,  mendore  dhe sociale punëmarrësve.

9. “Ngjarje” është aksidenti, që çon në vdekjen ose dëmtimet e trupit njeriut, që shkaktohet gjatë procesit të punës ose gjatë realizimit detyrave punës, si dhe rastet  e dyshuara si sëmundje profesionale.

10. “Ndërmarrje” është çdo person fizik ose juridik, privat a publik, që kryen veprimtari ekonomike.

11. “Pajisje pune” është çdo makineri, aparat apo instalim, që përdoret punë.

12. “Pajisje mbrojtëse individuale (PMI)” është çdo pajisje e përdorur nga punëmarrësi për mbrojtur veten kundrejt një ose shumë rreziqesh.

13. “Parandalim” është tërësia e masave marra ose parashikuara gjitha fazat e ushtrimit veprimtarisë në ndërmarrje, për parandalimin ose zvogëlimin e rreziqeve profesionale.

14. “Përfaqësues i punëmarrësve” është çdo person, që ka një funksion  të veçantë fushën e mbrojtjes së sigurisë e shëndetit punëmarrësve, i zgjedhur ose i caktuar, në përputhje me legjislacionin, për përfaqësuar punëmarrësit për problemet e sigurisë dhe mbrojtjes së shëndetit në punë punëmarrësve.

15. “Personi i ngarkuar përgjegjës për sigurinë dhe shëndetin në punë” është një profesionist, i marrë në punë nga punëdhënësi dhe i caktuar për kryer detyra, që lidhen me sigurinë dhe shëndetin punë.

16. “Persona ose shërbime specializuara” janë personat fizikë ose juridikë, jashtë veprimtarisë/ndërmarrjes kualifikuar, për kryer, sipas ligjit, shërbime mbrojtjeje  dhe parandalimi në fushën e sigurisë e shëndetit në punë.

17. “Person me aftësi kufizuar (PAK)” është individi i deklaruar i tillë me vendim Komisionit Mjekësor Posaçëm, cilit i është kufizuar aftësia si pasojë e dëmtimit fizik, shqisor intelektit psikiko-mendor, lindura apo fituara gjatë jetës, nga

 aksidente apo sëmundje përkohshme apo të përhershme profesionale, cilat vijnë nga shkaqe që lidhen ose jo me punësimin.

18. “Punëmarrës” është çdo person i punësuar nga një punëdhënës, përfshirë praktikantët, me qëllim formimin ose futjen tregun e punës, duke përjashtuar punonjësit shtëpiakë.

19. “Punëdhënës” është çdo person fizik ose juridik, që punëson punëmarrës dhe që është përgjegjës për ndërmarrjen/institucionin.

20. “Sëmundje profesionale” është çdo sëmundje e shkaktuar si rezultat i ekspozimit ndaj rreziqeve, që rrjedhin nga veprimtaria e punës.

21. “Siguria dhe shëndeti në punë” janë masat e marra, që kanë si synim përmirësimin e kushteve gjatë procesit punës, ruajtjen e jetës, integritetin e shëndetit, mbrojtjen fizike dhe psikike punëmarrësve tjerë, që marrin pjesë procesin e prodhimit.

22. “Shëndet punë” është jo vetëm mungesa e sëmundjes ose dobësisë, por përfshin, gjithashtu, elementet fizike dhe mendore, që ndikojnë në shëndet e që kanë bëjnë drejtpërdrejt me sigurinë dhe higjienën punë.

23. “Rrezik serioz dhe i menjëhershëm aksidenti” është veprimtaria e identifikueshme, që paraqet rrezik, e cila, një periudhë kohore shpejtë, shkakton dëmtime në njerëz dhe materiale.

24. “Rrezik” janë gjitha karakteristikat e një mjeti, një makinerie, një produkti, një materiali, një metode pune, një mjedisi apo një mënyre organizimi pune,   që paraqesin mundësinë që punëmarrësit t’i shkaktohet një plagë,  sëmundje  ose problem shëndetësor i menjëhershëm apo i mëvonshëm, që vjen si rezultat  i ekspozimit ndaj tyre gjatë veprimtarisë punë.

25. “Vend pune” janë gjitha vendet e punës, ku punëmarrësit duhet jenë ose duhet shkojnë për qëllime pune dhe që  janë  nën kontrollin drejtpërdrejtë  ose tërthortë punëdhënësit.

26. “Inspektorati Shtetëror i Punës” është struktura administrative, varësi ministrit përgjegjës për sigurinë dhe shëndetin punë, nivel qendror, rajonal dhe vendor, përgjegjëse për monitorimin e zbatueshmërisë  së  legjislacionit  të  punës, përfshirë dhe këtë ligj, sipas përcaktimit bërë ligjin nr. 9634, datë 30.10.2006 “Për inspektimin punë dhe Inspektoratin Shtetëror Punës”.

27. “Ministri përgjegjës për shëndetësinë” është ministri përgjegjës për politikat e shëndetit publik, përfshirë dhe ato shëndetit punë.

28. “Inspektorati Sanitar Shtetëror” është struktura administrative, në varësi ministrit përgjegjës për shëndetësinë, përgjegjëse për monitorimin e zbatueshmërisë së  ligjit shëndetit publik, përfshirë dhe shëndetin në punë, nivel qendror, rajonal dhe vendor.

 

KREU II DETYRIMET E PUNËDHËNËSIT

Neni 6

 

Detyrime të përgjithshme të punëdhënësve

 

1. Punëdhënësi, për sigurimin e mbrojtjes së punëmarrësve gjitha aspektet, që lidhen me sigurinë dhe shëndetin në punë, merr masat e nevojshme nëpërmjet:

a) parandalimit rreziqeve për aksidentet punë dhe sëmundjet profesionale;

b) informimit dhe formimit profesional punëmarrësve e përfaqësuesve tyre;

c) organizimit mbrojtjes kolektive dhe individuale;

ç) sigurimit të organizimit të vendit të punës e të mjeteve të nevojshme.

2. Punëdhënësi kujdeset për përditësimin e masave parashikuara në  pikën 1 këtij neni, duke marrë parasysh ndryshimet e rrethanave, për përmirësimin e situatave ekzistuese.

3. Punëdhënësi zbaton masat e parashikuara shkronjën “a” pikës 1 këtij neni, bazë parimeve përgjithshme parandalimit, si:

a) shmangien e rreziqeve;

b) vlerësimin e rreziqeve, cilat nuk mund shmangen;

c) luftën ndaj rrezikut që burim;

ç) përshtatjen e procesit punës me punëmarrësin, veçanërisht për sa i përket konceptimit vendit punës, zgjedhjes së pajisjeve punës, si dhe metodave punës e prodhimit, me qëllim që zbusë, në mënyrë veçantë, punën njëtrajtësisht përsëritshme dhe punën e normuar e zvogëlojë efektet e tyre mbi shëndetin;

d) përshtatjen e procesit punës me zhvillimin e teknologjive;

dh) zëvendësimin e asaj që është e rrezikshme me atë që nuk është e rrezikshme, ose me atë që është më pak e rrezikshme;

e) ndërmarrjen e masave parandaluese, gjithëpërfshirëse dhe koherente, cilat mbulojnë teknologjinë, organizimin e punës, kushtet e punës, marrëdhëniet sociale dhe ndikimin e faktorëve, që lidhen me mjedisin e punës;

ë) dhënien e përparësisë për masat e mbrojtjes kolektive, në raport me ato të mbrojtjes individuale;

f) dhënien e udhëzimeve duhura punëmarrësve.

4. Punëdhënësi, pa cenuar dispozitat e tjera këtij ligji, duke pasur parasysh natyrën e veprimtarive ndërmarrjes/institucionit, vlerëson rreziqet për sigurinë dhe shëndetin e punëmarrësve, përfshirë përzgjedhjen e pajisjeve, substancave ose preparateve kimike dhe mënyrën e rregullimit vendeve punës, përputhje me masat e duhura mbrojtëse.

5. Pas kryerjes së vlerësimit përcaktuar pikën 4 këtij neni dhe nëse është e nevojshme, punëdhënësit duhet:

a) të garantojnë një nivel mirë mbrojtjes së sigurisë dhe shëndetit punëmarrësve;

b) të integrohen në tërësinë veprimtarive ndërmarrjes e institucionit, si dhe gjitha nivelet hierarkike;

c) të marrin parasysh aftësitë e punëmarrësit në fushën e shëndetit e sigurisë për çdo detyrë që i caktohet;

ç) të zhvillojnë këshillime me punëmarrësit dhe me përfaqësuesit e tyre, me objekt planifikimin e futjen e teknologjive të reja, duke vënë në dukje pasojat e tyre për sigurinë dhe shëndetin e punëmarrësve, pasoja të cilat lidhen me përzgjedhjen e pajisjeve, rregullimin e kushteve të punës dhe ndikimin e kushteve të mjedisit;

d) të marrin masat e duhura, me qëllim që vetëm punëmarrësit, cilët kanë marrë udhëzime përshtatshme, futen zonat me rrezik madh dhe specifik.

6. Në rastin kur punëmarrësit e shumë ndërmarrjeve përdorin njëjtin vend pune, punëdhënësit duhet:

a) të bashkëpunojnë për zbatimin e dispozitave për sigurinë, higjienën dhe shëndetin, duke pasur parasysh natyrën e veprimtarisë së punës;

b) të bashkërendojnë veprimtaritë e tyre, me qëllim mbrojtjen dhe parandalimin e rreziqeve profesionale, duke caktuar një koordinator për sigurinë dhe shëndetin;

c) të shkëmbejnë reciprokisht informacione për këto rreziqe, për cilat vënë në dijeni punëmarrësit përkatës ose përfaqësuesit e tyre.

7. Masat që marrin punëdhënësit për sigurinë, higjienën dhe shëndetin punë nuk kanë efekt financiar për punëmarrësit.

 

Neni 7

 

Shërbimet e mbrojtjes dhe të parandalimit

 

1.  Punëdhënësi ngarkon një ose disa punëmarrës, që merren me çështjet e mbrojtjes, sigurisë e shëndetit punë dhe parandalimit rreziqeve profesionale ndërmarrje/institucion.

2. Në përputhje me pikën 1 këtij neni:

a)  punëmarrësi/punëmarrësit i/e ngarkuar nuk mund cenohen për shkak veprimtarisë së tij/tyre, lidhur me mbrojtjen dhe parandalimin e rreziqeve profesionale;

b) punëmarrësit/punëmarrësve i/u jepet koha e nevojshme për realizuar detyrimet që rrjedhin nga ky ligj;

c) punëmarrësit/punëmarrësve i/u sigurohen nga punëdhënësi mjetet dhe trajnimi i nevojshëm për realizuar detyrimet që rrjedhin nga ky ligj.

3.  Punëdhënësi u drejtohet personave ose shërbimeve specializuara jashtë ndërmarrjes/institucionit, duke hyrë në marrëdhënie kontraktore me ta, nëse kapacitetet e ndërmarrjes/institucionit janë pamjaftueshme për organizuar veprimtari për mbrojtjen dhe parandalimin.

4.  Punëdhënësi është i detyruar që subjekteve kontraktuara prej tij, sipas pikës 3 këtij neni:

a)  t’u japë gjithë informacionin për faktorët e njohur ose dyshuar, që kanë efekte për sigurinë dhe shëndetin e punëmarrësve;

b)   t’u krijojë mundësi për marrjen e informacionit parashikuar shkronjat “a” e “b” pikës 1 nenit 12 këtij ligji.

5.  Për organizmin e veprimtarive parandaluese dhe mbrojtëse, përshtatje me madhësinë e ndërmarrjes/institucionit, punëmarrësit dhe personat e shërbimeve

specializuara, të përcaktuara sipas pikave 1 e 3 të këtij neni, duhet:

a)  kenë aftësitë dhe kualifikimin e duhur;

b)    disponojnë mjetet dhe pajisjet e duhura dhe profesionale, si dhe aparaturat matëse;

c)   jenë mjaftueshëm në numër për marrë në ngarkim veprimtaritë për mbrojtjen dhe parandalimin e rreziqeve, ndaj cilave ekspozohen punëmarrësit, si dhe shpërndarjen e tyre ndërmarrje/institucion.

6. Personat përgjegjës për sigurinë e shëndetin punë, caktuar nga ndërmarrja dhe shërbimet e specializuara kontraktuara, bashkëpunojnë, kur është e nevojshme, për çështje sigurisë e mbrojtjes së shëndetit punë.

7. Këshilli i Ministrave me vendim përcakton:

a)         aftësitë dhe mundësitë e nevojshme, që duhet plotësojnë punëmarrësit dhe personat ose shërbimet e specializuara, përcaktuara pikat 1 e 3 këtij neni;

b)          numrin e punëmarrësve, që merren me çështjet e mbrojtjes, sigurisë dhe shëndetit punë dhe parandalimit rreziqeve profesionale, i cili konsiderohet i mjaftueshëm për një punëdhënës.

 

Neni 8

 

Ndihma e parë, mbrojtja kundër zjarrit dhe evakuimi i punëmarrësve, rreziqet e rënda dhe të menjëhershme

 

l. Punëdhënësi:

a)   merr masa paraprake për organizuar dhënien e ndihmës së parë, mbrojtjen nga zjarri dhe evakuimin rastet kur ka rrezik për ndodhur ngjarje;

b)   merr masa për ulur, sa shumë jetë e mundur, kërcënimet për sigurinë dhe shëndetin punë punëmarrësve e personave tjerë pranishëm;

c)   organizon dhe siguron evakuimin e shpëtimin e punëmarrësit rast ngjarjesh ose aksidentesh papritura, që kërcënojnë sigurinë dhe shëndetin e tyre;

ç) trajnon personat, që do të kryejnë evakuimin e shpëtimin dhe siguron, me anë të personave të trajnuar, realizimin e evakuimit e të shpëtimit, fikjen e zjarrit dhe dhënien e ndihmës së shpejtë me pajisjet e nevojshme;

d)   harton një plan për evakuimin dhe shpëtimin në situata emergjente, cilin ia bën ditur gjithë punëmarrësve, si dhe kryen ushtrime praktike, paktën një herë dy vjet, përputhje me këtë plan;

dh) organizon dhe jep ndihmën e shpejtë për punëmarrësit e dëmtuar në punë ose punëmarrësit, që pësojnë sëmundje të papritura, derisa ata të dërgohen në një institucion të kujdesit shëndetësor;

e)   cakton paktën një punëmarrës trajnuar, i cili mund japë ndihmën e shpejtë, fikë zjarrin ose kryejë veprime shpëtimi a evakuimi dhe, nëse ka tepër se 20 persona, që punojnë njëjtin mjedis pune, duhet ketë paktën dy punëmarrës trajnuar për ofrimin e këtyre shërbimeve.

2.             Punëdhënësi vendos pajisje nevojshme dispozicion punëmarrësve përgjegjës për ndihmën e shpejtë, shpëtimin dhe evakuimin në rast zjarri.

3.      Punëdhënësi duhet:

 

a) informojë, sa shpejt jetë e mundur, gjithë punëmarrësit që janë ose mund jenë ekspozuar ndaj një rreziku rëndë dhe menjëhershëm, për rrezikun e për masat e marra ose që do merren për mbrojtjen e tyre;

b) japë udhëzimet e duhura e marrë masa për t’i lejuar punëmarrësit, rast rreziku rëndë, menjëhershëm dhe pashmangshëm, ndalojnë veprimtarinë e tyre dhe lënë mënyrë menjëhershme vendin e punës, duke kaluar një vend sigurt;

c) me përjashtim ndonjë rasti shumë motivuar, mos u kërkojë punëmarrësve rifillimin e punës, kur rreziku i rëndë dhe i menjëhershëm vazhdon (është prezent).

4.      Punëmarrësi, i cili në rast rreziku rëndë, menjëhershëm dhe pashmangshëm, largohet nga vendi i punës ose zona e rrezikshme, nuk mund cenohet nga punëdhënësi, por duhet mbrohet kundrejt çdo pasoje dëmtuese dhe pajustifikuar.

5.            Punëdhënësi siguron që çdo punëmarrës, rast rreziku rëndë dhe menjëhershëm për sigurinë e tij vetjake dhe atë personave tjerë dhe rast pamundësie kontakti me superiorin hierarkik përgjegjës, duke u mbështetur njohuritë e tij e mjetet teknike që disponon, mund marrë masat e duhura për shmangur pasojat e një rreziku tillë. Veprimi i tij nuk cenon atë, me përjashtim rasteve, kur ai ka vepruar  me pakujdesi ose ka neglizhuar rëndë.

 

Neni 9

 

Detyrime të veçanta të punëdhënësit

 

l. Punëdhënësi ka këto detyrime të veçanta:

a)   kryen një vlerësim rreziqeve për sigurinë dhe shëndetin punë, përfshirë edhe grupet e punëmarrësve ekspozuar ndaj rreziqeve veçanta;

b)   përcakton masat mbrojtëse që duhen marrë dhe, nëse është e nevojshme, pajisjet mbrojtëse që do përdoren;

c)     mban regjistër aksidenteve punë, për rastet kur punëmarrësit përfitojnë paaftësi përkohshme punë për shumë se 3 ditë pune, për shkak aksidenteve e sëmundjeve profesionale;

ç) harton raporte për aksidentet në punë e sëmundjet profesionale, të cilat ia vë në dispozicion autoriteteve përkatëse.

2. Ministri përgjegjës për çështjet e sigurisë e shëndetit në punë nxjerr udhëzim për detyrimet që kanë subjektet publike dhe private për hartimin e dokumenteve parashikuara pikën 1 këtij neni.

 

Neni 10

 

Detyrime të punëdhënësit për hartimin e masave për parandalimin e aksidenteve në punë e të sëmundjeve profesionale

 

Punëdhënësi, për hartimin e masave për të parandaluar aksidentet në punë dhe sëmundjet profesionale, ka këto detyrime:

a)   miraton, fazën e kërkimit, projektimit dhe ndërtimit ndërtesave, vënies punë pajisjeve punës e teknologjive, që do përdoren, zgjedhje përputhje me


 

dispozitat ligjore në fuqi, që çojnë në zvogëlimin dhe shmangien e rreziqeve për aksidentet në punë dhe sëmundjet profesionale;

b)    përpilon, duke vlerësuar rrezikun, një dokument vlerësimi dhe parandalimi rrezikut, që përmban masat me karakter teknik, organizativ, higjieno-sanitar, cilat do zbatohen sipas kushteve specifike vendeve punës veprimtarisë;

c)    merr autorizimet përkatëse, sipas dispozitave ligjore fuqi, para fillimit çdo veprimtarie, për mënyrën e veprimit për sigurinë dhe shëndetin punë;

ç) përcakton, në përshkrimet e punës, cilësitë dhe përgjegjësitë e punëmarrësit në fushën e sigurisë dhe të shëndetit në punë, sipas pozicionit përkatës të punës;

d)    harton, zbatim ligjit, udhëzimet e tyre, mënyrë që plotësojnë dhe zbatojnë rregulloret për sigurinë dhe shëndetin punë për veprimtari veçanta dhe vendet e punës përgjegjësi tyre.

 

Neni 11

 

Detyrime të punëdhënësit për garantimin e zbatimit të masave për parandalimin e aksidenteve në punë dhe të sëmundjeve profesionale

 

1.   Punëdhënësi, për garantimin e zbatimit masave për parandaluar aksidentet punë dhe sëmundjet profesionale, ka këto detyrime:

a)   siguron dhe kontrollon cilësinë e kryerjes së shërbimeve personave përgjegjës ose shërbimeve jashtme kontraktuara prej tij për sigurinë e shëndetin punë, mënyrë që gjithë punëmarrësit dinë dhe zbatojnë masat e parashikuara në dokumentin e vlerësimit dhe parandalimit rrezikut, përcaktuar shkronjën “b” nenit 10 këtij ligji;

b)   merr masat për siguruar materialet e nevojshme për informimin dhe trajnimin e punëmarrësve, si për shembull postera, fletushka, filma, filmime lidhura me sigurinë dhe shëndetin punë;

c)    siguron informimin e çdo personi përpara fillimit punës, për rreziqet ndaj cilave ai mund ekspozohet vendin e punës, si dhe për masat parandaluese dhe mbrojtëse që nevojiten;

ç) siguron që punëmarrësit të jenë të pajisur me lejet e ushtrimit të profesioneve, të cilat parashikohen me akte ligjore të veçanta;

d)    siguron funksionimin e vazhdueshëm dhe duhur sistemeve dhe mjeteve mbrojtëse, mjeteve matjes dhe kontrollit, si dhe pajisjeve diktimit, mbajtjes nën kontroll dhe neutralizimit substancave rrezikshme, që çlirohen gjatë zhvillimit proceseve teknologjike;

dh) merr në punë çdo punëmarrës, bazë ekzaminimit mjekësor tij,  në varësi  vendit punës;

e)     vë në dispozicion inspektorëve punës, gjatë inspektimit ose hetimit ngjarjeve, dokumentacionin e nevojshëm dhe informacionin e kërkuar;

ë) bën rregullimet e nevojshme për të realizuar masat, që kërkohen nga inspektorët e punës gjatë inspektimeve ose hetimeve të ngjarjeve;

f)   lejon përfaqësuesin e punëmarrësve, me kërkesën e këtij fundit, marrë pjesë gjatë vizitës së inspektimit, si dhe rastet e hetimit ngjarjeve;


 

g)    ngarkon, me kërkesën e inspektorit punës, punëmarrësit marrin pjesë inspektimin dhe hetimin e ngjarjeve;

gj) ruan të gjitha provat në vendngjarjen e një aksidenti me pasojë vdekje, qoftë ky dhe kolektiv, me përjashtim të rasteve kur ruajtja e vendngjarjes çon në një tjetër aksident ose rrezikon jetën, si të personave të dëmtuar, ashtu dhe të personave të tjerë;

h)  pajis punëmarrësit, mënyrë detyrueshme, me pajisje mbrojtëse individuale, rast dëmtimit ose humbjes së cilësive mbrojtëse pajisjeve mëparshme.

2.  Këshilli i Ministrave me vendim përcakton rregullat, procedurat dhe llojet e testeve ekzaminuese mjekësore, që do kryhen varësi punës që kryejnë punëmarrësit.

 

Neni 12

 

Informimi i punëmarrësve

 

1.  Punëdhënësi:

a)   informon punëmarrësit dhe përfaqësuesit e tyre për çdo rrezik vendin e punës, si dhe për masat e sigurisë, që duhen marrë për kontrolluar këto rreziqe dhe për shmangur pasojat e rrezikshme;

b)   informon punëmarrësit dhe përfaqësuesit e tyre për ndihmën e parë, masat rast zjarri, evakuimin, si dhe përgjegjësitë e veçanta secilit për marrjen e këtyre masave;

c)   i paraqet punëmarrësit rezultatet nga vlerësimi i rrezikut, si dhe masat e ndërmarra për siguruar shëndetin dhe mbrojtjen e punës për punëmarrësit, fëmijët, rinjtë, gratë shtatzëna dhe me fëmijë gji dhe personat me aftësi kufizuar.

2.   Nëse punëdhënësi ka vënë në rrezik punëmarrës tjerë subjektit angazhuar mbi bazë kontraktore:

a)  i pajis këta punëmarrës me njëjtat udhëzime;

b)  i informon parë ata për rreziqet e shëndetit dhe sigurinë punë;

c)   u jep atyre informacion për punëmarrësit me përgjegjësi veçanta për ndihmën e parë, mbrojtjen nga zjarri dhe evakuimin.

3.   Në përputhje me dispozitat e posaçme, punëdhënësi duhet vendosë në vendin e punës dhe mbi pajisjet/makineritë e punës paralajmërime veçanta dhe shenja sigurie, si dhe udhëzime për shëndetin dhe mbrojtjen në punë.

4.     Punëdhënësi u vë dispozicion punëmarrësve udhëzimin e hollësishëm, në zbatim dokumentit vlerësimit dhe parandalimit rrezikut, për çdo vend pune, i dokumentuar nëpërmjet një procesverbali, që mbahet ndërmjet palëve.

 

Neni 13

 

Këshillimi i punëmarrësve

 

l. Punëdhënësi i lejon punëmarrësit dhe përfaqësuesit e tyre të marrin pjesë në diskutime për të gjitha çështjet, që lidhen me sigurinë dhe shëndetin në punë, sipas neneve 10 e 11 të këtij ligji dhe akteve nënligjore që dalin në zbatim të tij.

2. Punëdhënësi këshillohet me punëmarrësit dhe përfaqësuesit e tyre ose me këshillin e sigurisë dhe shëndetit punë për:


 

punë;


a)   masat mund kenë ndikim konsiderueshëm mbi sigurinë dhe shëndetin në

 

b)  caktimin e një personi përgjegjës ose një personi juridik ose fizik përgjegjës për


sigurinë dhe shëndetin në punë, ndihmën e parë, mbrojtjen kundër zjarrit dhe evakuimin e punëmarrësve;

c)   informacionin për vlerësimin e rreziqeve, masat  mbrojtëse, regjistrin dhe raportet e aksidenteve në punë, si dhe raportet nga inspektoratet ose institucionet përgjegjëse për sigurinë e shëndetin në punë;

ç) listën e personave ose të shërbimeve të jashtme, që kontraktohen për të kryer shërbime sipas pikës 3 të nenit 7 të këtij ligji;

d)  planin dhe organizimin e trajnimeve, që organizohen sipas nenit 19 këtij ligji.

 

Neni 14

 

Këshilli i sigurisë dhe shëndetit në punë

 

1.  Në ndërmarrje ngrihet këshilli i sigurisë dhe shëndetit punë, i cili ka si mision kontribuojë mbrojtjen e shëndetit fizik dhe mendor dhe sigurisë së punëmarrësve, si dhe përmirësimin e kushteve punës.

2.   Këshilli është organ partneriteti këshillues me përfaqësues punëdhënësve dhe punëmarrësve, përfaqësuar mënyrë barabartë, i cili ka si qëllim këshillimin e rregullt dhe periodik veprimtarisë së ndërmarrjes, për parandalimin e rreziqeve punë.

3.   Përfaqësuesit e këshillit kanë drejtë marrin pjesë dhe analizojnë problemet për parandalimin e rreziqeve punë ndërmarrje.

4.   Përbërja dhe rregullat për organizimin dhe funksionimin e këshillit sigurisë dhe shëndetit punë përcaktohen nga Këshilli i Ministrave.

 

Neni 15

 

Kompetencat e këshillit të sigurisë dhe shëndetit në punë

 

1.  Këshilli i sigurisë dhe shëndetit punë ka këto kompetenca:

a)  merr pjesë në vlerësimin, hartimin dhe vënien në jetë programeve parandalimit rreziqeve ndërmarrje;

b)    nxit nisma për mënyrat dhe procedurat për parandalimin efektiv të  rreziqeve,  duke i propozuar ndërmarrjes përmirësimin e kushteve dhe mënjanimin e rreziqeve.

2.   Punëdhënësi është i detyruar zbatojë propozimet e bëra nga këshilli i sigurisë dhe shëndetit punë, duke bashkëpunuar me Inspektoratin Shtetëror Punës dhe Inspektoratin Sanitar Shtetëror.

 

Neni 16

 

Numri i përfaqësuesve të punëmarrësve në këshillin e sigurisë dhe shëndetit në punë

 

1.  Numri i përfaqësuesve punëmarrësve këshillin e sigurisë dhe shëndetit punë, sipas nenit 14 këtij ligji, përcaktohet varësi numrit punëmarrësve.

2.   Në ndërmarrjet me deri në 50 punëmarrës zgjidhet një përfaqësues këshillin e sigurisë dhe shëndetit punë, ngritur nivel profesional ose ndërprofesional.

3.   Në ndërmarrjet me mbi 50 punëmarrës, ngrihet këshilli i sigurisë dhe shëndetit në

punë.

4.    Në mjediset e punës, ku ka rrezikshmëri lartë për sigurinë dhe shëndetin në

punë, përfaqësuesi zgjidhet pavarësisht nga numri i punëmarrësve, sipas përcaktimit pikës 2 këtij neni.

 

Neni 17

 

Të drejtat e përfaqësuesve të punëmarrësve

 

Punëmarrësit dhe përfaqësuesit e tyre duhet kenë mundësinë:

a)   për paraqitur vëzhgimet, vlerësimet dhe verifikimet e bëra prej tyre në Inspektoratin Shtetëror Punës;

b) për t’iu drejtuar Inspektoratit Shtetëror Punës, kur mendojnë se masat e marra dhe mjetet e përdorura nga punëdhënësi nuk janë mjaftueshme për garantuar sigurimin e shëndetit punë.

 

Neni 18

 

Të drejtat e përfaqësuesit të punëmarrësve

 

l. Përfaqësuesi i punëmarrësve për sigurinë dhe shëndetin në punë ka të drejtë:

a)  vizitojë vendet e punës për vlerësuar sigurinë e tyre;

b)  t’i kërkojë punëdhënësit marrjen e masave nevojshme për shmangien e rrezikut;

c)   informojë Inspektoratin Shtetëror Punës për vlerësimin për kushtet e sigurisë punë, jetë i pranishëm, si edhe shprehë pikëpamjet e tij akt-inspektimet e mbajtura nga inspektori;

ç) të kërkojë informacion nga punëdhënësi dhe të marrë pjesë në hartimin e dokumentit të vlerësimit dhe parandalimit të rrezikut, si edhe në dokumente të tjera, që lidhen me sigurinë dhe shëndetin në punë.

2.  Përfaqësuesi i punëmarrësve për sigurinë e shëndetin punë nuk duhet vihet në pozita disfavorshme, për arsye veprimtarisë që kryen, bazuar këtë kre.

3.  Punëdhënësi duhet t’i japë përfaqësuesve punëmarrësve për sigurinë e shëndetin punë kohën e nevojshme (duke mos cenuar pagën e zakonshme për punën që bën), me qëllim që punëmarrësit e caktuar mund realizojnë detyrimet që rrjedhin nga ky kre.

4.  Mënyra e funksionimit përfaqësuesit punëmarrësve për sigurinë dhe shëndetin


 

në punë përcaktohet nga Këshilli i Ministrave.

 

Neni 19

 

Formimi i punëmarrësve

 

1.   Punëdhënësi, para marrjes punë dhe gjatë saj, sigurohet që çdo punëmarrës marrë formimin e nevojshëm:

a)  nëse prezantohen teknologji reja ose mjete reja pune;

b)    kur procesi i punës ndryshon, një mënyrë që rreziku ndikon nivelin e shëndetit dhe mbrojtjes punë;

c)  rastet e transferimit dhe ndryshimit vendit punës.

2.  Formimi për sigurinë dhe shëndetin në punë duhet përshtatet me vendin specifik punës dhe duhet kryhet sipas një programi, që përditësohet e ndryshohet sipas formave dhe llojeve reja rrezikut.

3.   Formimet teorike dhe praktike për kryerjen e punës kushte sigurie bëhen gjatë orëve punës dhe realizohen me shpenzimet e punëdhënësit, pavarësisht mjediseve ku kryhet ky formim.

4.  Punëdhënësi organizon testime detyruara, teorike dhe praktike, për përmbushjen e punës nga gjithë punëmarrësit vendet e punës.

5.   Inspektori  i  punës,  pas  kryerjes   së   inspektimit,   mund   të   kërkojë përshtatjen e formimit ekzistues për sigurinë dhe shëndetin punë me specifikat e  vendit punës, duke marrë parasysh format dhe llojet e rreziqeve.

6.   Rregullat e kryerjes së testimeve, sipas pikave 1 e 4 këtij neni, përcaktohen me akte nënligjore ministrive ose institucioneve përgjegjëse, sipas fushave përkatëse.

 

KREU III DETYRIMET E PUNËMARRËSVE

Neni 20

 

Kushtet e veprimit të punëmarrësit

 

Çdo punëmarrës vepron përputhje me arsimin dhe kualifikimin e tij, si dhe me udhëzimet e dhëna nga punëdhënësi, me qëllim që punëmarrësi ose personat tjerë, që mund preken nga veprimet/mosveprimet apo nga neglizhenca e tij gjatë procesit punës, mos ekspozohen me rrezikun e një aksidenti ose një sëmundjeje profesionale.

 

Neni 21

 

Detyrime të veçanta të punëmarrësit

 

Punëmarrësi duhet që, në përputhje me formimin e tij, me instruksionet e dhëna nga punëdhënësi dhe me manualet e udhëzimet dhe rregulloret teknike:


 

a) përdorë me korrektësi makineritë, aparaturat, veglat, substancat e rrezikshme, pajisjet e transportit dhe mjetet e tjera;

b) përdorë me korrektësi pajisjet mbrojtëse individuale, vëna dispozicion tyre dhe, pas përdorimit, rikthimin e tyre vendin që është planifikuar ruajtja e tyre e sigurt;

c)  mos nxjerrë jashtë shërbimit, ndryshojë ose zhvendosë arbitrarisht mekanizmat e sigurisë montuara makineri, aparaturave, veglave, impianteve dhe ndërtesave dhe t’i përdorë si duhet këta mekanizma;

ç) të njoftojë, në mënyrë të menjëhershme, punëdhënësin, punëmarrësin e ngarkuar për çështjet e sigurisë dhe shëndetit në punë dhe përfaqësuesit e punëmarrësve, për çdo situatë pune, për të cilën kanë një motiv të arsyeshëm për ta vlerësuar si rast që paraqet një rrezik të rëndë të menjëhershëm për sigurinë dhe shëndetin, si dhe për çdo defekt të konstatuar në sistemin e mbrojtjes;

d) bashkëpunojë me punëdhënësin, punëmarrësin e ngarkuar për çështjet e sigurisë dhe shëndetit punë dhe përfaqësuesit e punëmarrësve:

i)  deri kryerjen e gjitha detyrave ose kërkesave përcaktuara nga inspektori i punës, me qëllim që mbrohet siguria dhe shëndeti i punëmarrësve punë;

ii)    derisa jetë e nevojshme për t’i lejuar punëdhënësit sigurojë që mjedisi dhe kushtet e punës  jenë të  sigurta dhe pa rrezik për sigurinë dhe shëndetin, brenda fushës së tyre veprimtarisë.

 

 

KREU IV KONTROLLI I SHËNDETIT

Neni 22

 

Përcaktimi i masave për kontrollin e shëndetit

 

Masat për të siguruar kontrollin e shëndetin e punëmarrësit, në funksion të rreziqeve, që kanë lidhje me sigurinë dhe shëndetin në punë, përcaktohen në përputhje me legjislacionin në fuqi.

 

Neni 23

 

Shërbimi mjekësor i punës

 

1.  Çdo punëdhënës i një subjekti publik apo privat, vendas apo i huaj, është i detyruar mbulojë me shërbim mjekësor, nëpërmjet mjekut punës, përshtatshëm për rreziqet që paraqet vendi i punës.

2.   Kontrolli i shëndetit, varësi numrit punëmarrësve dhe natyrës së punës, është i organizuar në:

a)  shërbim mjekësor punë, i vlefshëm për degët/filialet varësi;

b)  shërbim mjekësor punë, ndërsubjektor.

3.   Mënyra e funksionimit shërbimit mjekësor punë, përfshirë normat, rregullat dhe procedurat për siguruar kontrollin mjekësor pranimit në punë dhe ato periodike për punëmarrësin, përcaktohen nga Këshilli i Ministrave.

 

KREU V

 

NJOFTIMI, HETIMI, REGJISTRIMI DHE RAPORTIMI I NGJARJEVE DHE AKSIDENTEVE NË PUNË

 

Neni 24

 

Ngjarjet

 

Çdo ngjarje i komunikohet menjëherë punëdhënësit nga personi përgjegjës në vendin e punës ose nga çdo person tjetër, që ka dijeni për ndodhjen e saj.

 

Neni 25

 

Detyrimi për njoftim dhe deklarim

 

1.  Punëdhënësi detyrohet njoftojë menjëherë për ngjarjet:

a)  Inspektoratin Shtetëror Punës;

b)  Institutin e Sigurimeve Shoqërore;

c)    organet e prokurorisë, rastet e aksidenteve fatale ose gjitha rastet e ngjarjeve tjera, kur mendohet se ngjarja përbën vepër penale;

ç) institucionet e tjera, sipas përcaktimeve të rregulluara me ligj të veçantë.

2.      Mjeku i shërbimit mjekësor punë, mjeku i familjes apo institucionet shëndetësore tjera publike ose private deklarojnë sëmundjen profesionale zbuluar gjatë ekzaminimeve mjekësore.

3.  Deklarimi i sëmundjes profesionale, sipas përcaktimit pikës 2 këtij neni, bëhet menjëherë tek Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Inspektorati Sanitar Shtetëror, pasi identifikohet nga mjeku specialist se rasti është i sigurt.

4.  Lista e sëmundjeve profesionale përcaktohet nga Këshilli i Ministrave.

 

Neni 26

 

Njoftimi për aksidentet rrugore

 

Autoriteti përgjegjës i Policisë Rrugore, rast aksidenteve rrugore, kur ndërmjet dëmtuarve ka edhe persona angazhuar me realizimin e një detyre pune, përfshirë aksidentet e përcaktuara nenin 28 pika 1 shkronja “d” dhe pika 2 këtij ligji, i komunikon, brenda pesë ditëve nga data e marrjes së kërkesës, institucionit dhe personave fizikë ose juridikë, përcaktuar shkronjat “a” dhe “b” pikës 1 nenit 2 këtij ligji, një kopje procesverbalit mbajtur vendin e ngjarjes.

 

Neni 27

 

Hetimi administrativ i ngjarjes

 

1.  Hetimi i ngjarjes është i detyrueshëm dhe kryhet nga:

a)  punëdhënësi, kur ngjarjet kanë çuar paaftësi të përkohshme punë;

b)   drejtoritë rajonale/autoritetet vendore inspektimit punë, kur ngjarjet çojnë paaftësi dukshme për punë, vdekje, aksidente kolektive, incidente rrezikshme, si dhe situata personave që nuk gjenden;

c)      autoritetet vendore shëndetit publik, rast dyshimit për sëmundjet profesionale dhe sëmundjeve që lidhen me profesionin.

2.    Caktimi i shkallës së humbjes së aftësisë për punë, shkaktuar nga sëmundje profesionale, është individual dhe bazohet studimin morfofunksional individit, kushtet e punës. Komisioni Mjekësor për Caktimin e Aftësisë për Punë (KMCAP) bën vlerësimin për shkallën e humbjes së aftësisë për punë.

3.  Rezultati i hetimit një ngjarjeje regjistrohet një procesverbal.

 

Neni 28

 

Vlerësimi i aksidentit në punë

 

l. Aksidenti vlerësohet se ka ndodhur punë ose për shkak punës, kur punëmarrësi dëmtohet gjatë:

a)  kryerjes së punës, sipas përshkrimit saj;

b)   kryerjes së një pune tjetër, pa urdhër punëdhënësit, por për arsye madhore, interes punës;

c)  kryerjes së një pune tjetër me porosi punëdhënësit;

ç) kohës së pushimit në vendin e përcaktuar nga punëdhënësi, ose për vënien në rregull të makinerive, veglave të punës, veshmbathjeve, para ose pas mbarimit të punës;

d)  rrugës linjën e drejtpërdrejtë, nga banesa për punë dhe anasjelltas, rastet kur transporti është i organizuar nga punëdhënësi apo individualisht nga punëmarrësi;

dh) kryerjes së kurseve të formimit profesional;

e)         dhënies së ndihmës së parë, për motive kryerjes së detyrës, në rastet e fatkeqësive natyrore.

2. Në rastet e parashikuara në shkronjën “d” pikës 1 këtij neni, vlerësohen rastet kur rruga e përshkruar nga punëmarrësi është bërë pa devijim pajustifikuar nga rruga e zakonshme, apo transporti është bërë kushtet e parashikuara nga rregulloret e sigurisë dhe shëndetit ose nga rregulloret e qarkullimit rrugor fuqi.

 

Neni 29

 

Klasifikimi i aksidenteve në punë

 

Aksidentet në punë, bazuar në pasojat dhe numrin e personave të dëmtuar, klasifikohen si më poshtë:

 

a)   aksidente që shkaktojnë paaftësi përkohshme në punë për shumë se 3 ditë kalendarike;

b)  aksidente që shkaktojnë invaliditet përkohshëm ose përhershëm;

c)  aksidente me vdekje;

ç) aksidente masive, ku të paktën dy apo më shumë persona dëmtohen në të njëjtën kohë dhe për shkak të së njëjtës arsye.

 

Neni 30

 

Regjistrimi i aksidentit në punë

 

1.   Regjistrimi i aksidentit punë bëhet bazë një procesverbali. Përmbajtja dhe udhëzimet përkatëse për plotësimin e tij miratohen nga ministri përgjegjës për çështjet e sigurisë dhe shëndetit punë, me propozimin e Inspektoratit Shtetëror Punës dhe Institutit Sigurimeve Shoqërore.

2.   Aksidenti punë, i regjistruar nga punëdhënësi sipas ligjit, i raportohet drejtorisë rajonale/zyrës vendore inspektimit punë, si dhe drejtorisë rajonale sigurimeve shoqërore, juridiksionin e cilave ushtron veprimtarinë e tij punëdhënësi.

 

KREU VI

 

GRUPET QË JANË TË NDJESHME NDAJ RREZIKUT

 

Neni 31

 

Grupet e rrezikuara

 

1.  Gratë shtatzëna, gratë me fëmijë gji, miturit, si dhe personat me aftësi kufizuar mbrohen ndaj rreziqeve, që i prekin ata mënyrë veçantë.

2. Punëdhënësit detyrohen përshtatin vendet e punës, duke marrë parasysh praninë e grupeve, që janë ndjeshme ndaj rreziqeve.

3. Mbrojtja e sigurisë dhe e shëndetit për grupet, që janë ndjeshme ndaj rreziqeve, nuk duhet përbëjë shkak për krijuar situata pafavorshme për gruan në tregun e punës.

 

Neni 32

 

Vlerësimi dhe informimi

 

1.  Punëdhënësi duhet bëjë vlerësimin për rreziqet dhe ekspozimin ndaj agjentëve rrezikshëm proceset dhe kushtet e punës, për ato lloj veprimtarish, që mund përbëjnë rrezik veçantë për grupet e rrezikuara, duke përcaktuar natyrën, shkallën dhe kohëzgjatjen e tyre.

2.  Rezultatet e vlerësimit, sipas pikës 1 këtij neni, si dhe masat që do ndërmerren


 

nga punëdhënësi, duhet t’u komunikohen grupeve të rrezikuara dhe përfaqësuesve të tyre.

 

Neni 33

 

Masat që merren nga punëdhënësi për gratë shtatzëna dhe gratë me fëmijë në gji

 

l. Kur ekspozimi ndaj agjentëve rrezikshëm, proceseve apo kushteve punës përbën një rrezik për sigurinë dhe shëndetin, apo ka efekt mbi shtatzaninë dhe ushqimin e fëmijës me gji, punëdhënësi duhet marrë masa për shmangien e rrezikut, ose t’i përshtasë vendin e punës punëmarrësit në përputhje me shkronjat “a” dhe “ë” pikës 3 nenit 6 këtij ligji.

2.  Nëse masat e parashikuara pikën 1 këtij neni nuk mund zbatohen për arsye teknike dhe/ose objektive, punëdhënësi duhet përshtatë përkohësisht kushtet e punës dhe/ose oraret e punës për punëmarrësen, derisa eliminohet ekspozimi ndaj atyre rreziqeve.

3.    Nëse për shkaqe teknike dhe/ose objektive nuk mund ndërmerren masat e parashikuara pikën 2 këtij neni, ose nuk mund kërkohet zbatimi i tyre mbi baza justifikuara dhe vërtetuara, punëdhënësi duhet të sigurojë lëvizjen e punëmarrëses një punë tjetër, njëlloj vlerësueshme.

4.  Nëse punëdhënësi, për shkaqe teknike dhe/ose objektive, nuk mund marrë masat e parashikuara pikën 3 këtij neni, ose nuk mund kërkohet zbatimi i tyre mbi baza justifikuara dhe vërtetuara, ai duhet japë pushim paguar punëmarrëses grua derisa shmanget rreziku.

 

Neni 34

 

Të miturit

 

l. Të miturit mbrohen nga çdo lloj rreziku, që vë në rrezik mirëqenien si dhe zhvillimin e tyre, si rrjedhojë e mungesës së përvojës, informacionit për një rrezik potencial mundshëm apo për shkak se ende nuk kanë arritur plotësisht pjekurinë e tyre.

2. Puna e të miturve ndalohet në rast se ajo:

a)  objektivisht kalon përtej kapacitetit fizik dhe psikik tij;

b)     përfshin ekspozim agjentëve toksikë, kancerogjenë, shkakton dëmtime trashëgueshme gjenetike apo dëmtime, cilat kanë efekte kronike dëm shëndetit përgjatë gjithë jetës;

c)  përfshin ekspozim rrezatime radioaktive;

ç) përfshin rrezikun e aksidenteve, të cilat mund të ndodhin, të cilat nuk mund të njihen apo të shmangen nga të miturit, për shkak të pakujdesisë së vëmendjes apo të pamjaftueshmërisë së përvojës apo të formimit;

d)   përbën rrezik për shëndetin si pasojë e ftohtit apo nxehtit ekstrem, zhurmave apo dridhjeve.

 

Neni 35

 

Masat që merren nga punëdhënësi për të miturit

 

1.   Punëdhënësi merr masa nevojshme mbrojtje sigurisë dhe shëndetit në punë për miturit, duke marrë parasysh rreziqet specifike, sipas përcaktimeve pikën 2 nenit 34 këtij ligji.

2.   Punëdhënësi merr masa për vlerësimin e rreziqeve për miturit punën e tyre, i cili duhet kryhet para fillimit punës.

3.    Punëdhënësi, pas vlerësimit kryer sipas pikës 2 këtij neni, nëse konstaton ekzistencën e rrezikut për sigurinë dhe shëndetin punë, si dhe për zhvillimin mendor e fizik miturve, kryen një vlerësim periodik dhe kontroll mbi shëndetin e miturit, sipas përcaktimeve legjislacionin fuqi.

4.  Nëse gjatë marrëdhënieve punës së miturit ndodh një ndryshim i rëndësishëm kushtet e punës, punëdhënësi tregon kujdes për:

a)  planifikimin, ekspozimin e vendit punës;

b)     natyrën, llojin, nivelin dhe kohëzgjatjen e ekspozimit ndaj agjentëve fizikë, biologjikë, kimikë dhe ergotamikë e psiko-socialë;

c)  formën, shtrirjen dhe përdorimin e aparaturave punës, veçanti agjentëve, makinerive, aparaturave dhe mekanizmave, si dhe mënyrat e përdorimit;

ç) masat e organizimit të procesit të punës, si dhe mënyrat e kombinimit të tyre;

d)  nivelin e formimit dhe instruksionet që jepen për miturit.

5.   Punëdhënësit përcaktojnë shërbime mbrojtëse dhe parandaluese për planifikimin, zbatimin dhe monitorimin e sigurisë dhe shëndetit punë për miturit.

 

KREU VII

 

AUTORITETET SHTETËRORE PËRGJEGJËSE

 

Neni 36

 

Këshilli ndërministror për çështjet e sigurisë dhe shëndetit në punë

 

l. Këshilli ndërministror për çështjet e sigurisë dhe shëndetit në punë është organ këshillimor, që ngrihet me urdhër të Kryeministrit, me propozimin e ministrit përgjegjës për çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë.

2. Rregullat procedurale të funksionimit të këshillit ndërministror për çështjet e sigurisë dhe shëndetit në punë miratohen nga Kryeministri.

 

Neni 37

 

Detyrat e këshillit ndërministror për çështjet e sigurisë dhe shëndetit në punë

 

Këshilli ndërministror për çështjet e sigurisë dhe shëndetit në punë ka për detyrë:

a)  këshillojë Këshillin e Ministrave për përcaktimin e drejtimit politikave shtetërore për çështjet e sigurisë dhe shëndetit punë. Për çështje një rëndësie veçantë, këshilli kombëtar ndërministror për çështjet e sigurisë dhe shëndetit punë mund zhvillojë mbledhje përbashkëta me Këshillin Kombëtar Punës;

b) propozojë Këshillin e Ministrave programet kryesore për çështjet e sigurisë dhe shëndetit punë;

c) vlerësojë gjendjen konkrete sigurisë dhe shëndetit punë dhe paraqesë propozime e rekomandime për përmirësimin e gjendjes, për ministrinë përgjegjëse për çështjet e sigurisë dhe shëndetit punë dhe autoritetet e tjera shtetërore përgjegjëse, sipas përcaktimeve këtij ligji;

ç) të miratojë raportin vjetor për çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë, të paraqitur nga ministri përgjegjës për këto çështje.

 

Neni 38

 

Autoriteti shtetëror përgjegjës për çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë

 

1.   Ministri përgjegjës për sigurinë dhe shëndetin punë është autoriteti përgjegjës për politikat këtë fushë.

2.    Për realizimin e politikave parashikuara në pikën 1 këtij neni, ministri, nëpërmjet strukturës përkatëse, ngritur për këtë qëllim, është përgjegjës për:

a)   hartimin e dokumentit politikave fushën e sigurisë dhe shëndetit punë, bashkëpunim me ministrinë përgjegjëse për shëndetësinë dhe këshillim me institucionet dhe përgjegjësit e tjerë në këtë fushë, si dhe me partnerët socialë;

b)   hartimin e projektakteve normative, për zbatimin e politikave dhe për realizuar përputhshmërinë me acquis communautaire në këtë fushë;

c)    miratimin e rregulloreve zbatim dhe sipas përcaktimeve këtij ligji, sipas fushës së veprimtarisë që mbulon;

ç) monitorimin e realizimit të kontrollit për zbatimin e legjislacionit mbi bazën e të dhënave, për informacionin dhe propozimet që dërgohen nga institucionet e varësisë ose të koordinuara, si dhe nga informacioni, që dorëzohet nga institucionet, me të cilat bashkëpunojnë;

d)   licencimin e shërbimeve specializuara, sipas pikës 3 nenit 7 këtij ligji, sipas përcaktimeve ligjore dhe nënligjore fuqi.

3.           Kriteret, procedura dhe dokumentacioni për licencimin e shërbimeve specializuara, sipas shkronjës “d” pikës 2 këtij neni, përcaktohen me vendim Këshillit Ministrave.

Neni 39

 

Autoriteti shtetëror përgjegjës për shëndetësinë

 

1.          Ministria përgjegjëse për shëndetësinë drejton, organizon dhe ka këto detyra kryesore fushën e shëndetit punëmarrësve:

a)   bashkërendon veprimtarinë e mjekësisë së punës dhe mjekësisë së sëmundjeve profesionale nivel kombëtar;

b)   harton rregulloret për mbrojtjen e shëndetit, lidhje me mjedisin e punës dhe për nxitjen e shëndetit vendin e punës, si dhe mjekësisë së punës dhe për sëmundjet profesionale, cilat miratohen me vendim Këshillit Ministrave;

c)     monitoron me strukturat e saj ndikimet e kushteve punës shëndetin e punëmarrësve;

ç) siguron trajnim profesional dhe ritrajtim në fushën e mjekësisë të sëmundjeve profesionale dhe të mjekësisë së punës;

d)     bashkërendon punën për kërkimin, deklarimin, regjistrimin dhe mbajtjen e regjistrave për sëmundjet punë dhe sëmundjet profesionale;

dh) ushtron kontroll me strukturat e saj të specializuara për cilësinë e shërbimeve mjekësore, që u jepen punëmarrësve në vendin e punës;

e)   bashkëpunon me institucionet e tjera, përfshira në veprimtaritë që kanë ndikim shëndetin e punëmarrësve;

ë) realizon detyra të tjera, në përputhje me kompetencat në këtë fushë, të cilat rregullohen nga ligje të veçanta;

f)       ushtron kontroll, nëpërmjet Inspektoratit Sanitar Shtetëror, për gjendjen shëndetësore punëmarrësve;

g)  miraton organizimin dhe detyrat e shërbimit shëndetësor mjekësisë së punës;

gj) akrediton, licencon dhe certifikon shërbimin shëndetësor të mjekësisë së punës, në zbatim të legjislacionit në fuqi;

h)  harton normat e lejueshme lëndëve dëmshme mjediset e punës;

i)     përcakton afatin kohor vizitave periodike punëmarrësve, sipas llojit industrisë;

j)   përcakton llojet e analizave specifike për çdo lloj industrie, që duhen bërë për vlerësimin e shëndetit punë.

2.         Rregullat, detyrat, pajisjet dhe medikamentet, me cilat duhet pajiset një strukturë e shërbimit shëndetësor ndërmarrje, përcaktohen me akt nënligjor Ministrit Shëndetësisë.

 

Neni 40

 

Autoriteti shtetëror përgjegjës për kontrollin e zbatimit të ligjit për sigurinë dhe shëndetin në punë

 

Inspektorati Shtetëror i Punës është organi përgjegjës për kontrollin e zbatimit të legjislacionit në fushën e sigurisë dhe të shëndetit në punë, për personat juridikë ose fizikë, publikë ose privatë, sipas përcaktimeve të nenit 3 të këtij ligji dhe ka përgjegjësitë e


 

mëposhtme:

a) kontrollon hartimin dhe zbatimin e dokumentit vlerësimit dhe parandalimit rreziqeve në punë;

b)  kërkon nga institucionet shtetërore përgjegjëse dhe shërbimet e specializuara licencuara kryerjen e matjeve dhe marrjen për analiza kampioneve materialeve, lëndëve dhe substancave rrezikshme, që përdoren gjatë procesit punës. Në çdo rast, duhet që punëdhënësi apo përfaqësuesi i tij jetë dijeni për qëllimin e marrjes së kampioneve;

c)  urdhëron ndalimin e veprimtarisë, riparimin e defekteve, që vërehen gjatë funksionimit pajisjeve apo gjatë përdorimit metodave punës ose modifikimin e instalimeve brenda një afati kohor, rastin kur konstatohet ekzistenca e një rreziku serioz dhe menjëhershëm ose një sëmundjeje profesionale dhe njofton, nëse është e nevojshme, organet përkatëse prokurorisë;

ç) heton ngjarje, në përputhje me kompetencat e tij, autorizon hetimin e konfirmon karakterin e aksidenteve;

d) bashkërendon punën, së bashku me Institutin e Sigurimeve Shoqërore dhe, nëse është e nevojshme, edhe me institucionet e tjera, përfshira në proces, për sistemin e raportimit dhe mbajtjes së procesverbaleve për aksidentet punë;

dh) kryen inspektime përbashkëta me institucionet e tjera përfshira proces, për raste ngjarjeve;

e)  bashkërendon punën me ministrinë përgjegjëse për shëndetësinë, për sistemin e raportimit sëmundjeve profesionale dhe sëmundjeve që lidhen me profesionin;

ë) analizon veprimtarinë e personave dhe të shërbimeve të specializuara, sipas përcaktimeve të pikës 3 të nenit 7 të këtij ligji dhe propozon heqjen e licencës për to;

f) i raporton ministrit përgjegjës për sigurinë dhe shëndetin punë për realizimin e detyrimeve, që burojnë nga ky ligj dhe legjislacioni në fuqi;

g) i propozon ministrit përgjegjës për sigurinë dhe shëndetin punë ndryshime legjislacionin e fushës së sigurisë dhe shëndetit punë.

 

Neni 41

 

Autoriteti shtetëror përgjegjës për sigurimin shoqëror të aksidenteve në punë dhe sëmundjet profesionale

 

l. Instituti i Sigurimeve Shoqërore është autoriteti shtetëror përgjegjës në fushën e sigurimeve shoqërore për aksidentet në punë dhe sëmundjet profesionale.

2. Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka për detyrë:

a)  marrë masa për pagesën e ardhurave rast aksidenti punë/sëmundjeje profesionale, pensioni invaliditeti apo pensioni familjar të të dëmtuarve nga aksidentet punë dhe sëmundjet profesionale, sipas legjislacionit fuqi për sigurimet shoqërore;

b)  bashkëpunojë me ministrinë përgjegjëse për çështjet e sigurisë dhe shëndetit punë, për rrethana veçanta, cilat kanë nevojë për përmirësim rregullave fushën e sigurisë dhe shëndetit ne punë.

Neni 42

 

Autoritete të tjera shtetërore përgjegjëse

 

l. Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Brendshme, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, Shërbimi Informativ Shtetëror, për zbatimin e dispozitave të këtij ligji, të bashkërendojnë punën dhe të kontrollojnë veprimtaritë e sigurisë dhe të shëndetit në punë, brenda veprimtarive dhe ndërmarrjeve, të cilat janë në juridiksionin e tyre, nëpërmjet strukturave dhe shërbimeve mbrojtëse dhe parandaluese që ato kanë për këto çështje.

2.              Hetimi administrativ, regjistrimi i aksidenteve punë dhe i sëmundjeve profesionale, që ndodhin brenda veprimtarisë dhe ndërmarrjeve, cilat janë juridiksionin e autoriteteve shtetërore përgjegjëse, përcaktuara pikën 1 këtij neni, kryhen nga strukturat dhe shërbimet e tyre.

3.            Për zbatimin e dispozitave këtij ligji, autoritetet shtetërore përgjegjëse, përcaktuara pikën 1 këtij neni, hartojnë rregulloret sipas fushës së veprimtarisë së tyre, për përcaktimin e procedurave dhe strukturave për kontrollin e zbatimit dispozitave këtij ligji, cilat miratohen me vendim Këshillit Ministrave.

 

KREU VIII SANKSIONET

Neni 43

 

l. Për shkelje dispozitave këtij ligji, me përjashtim rasteve kur ato nuk përbëjnë vepër penale, vendosen sanksionet e përcaktuara nenet 31, pika 1, 32, 33 e 35  ligjit nr. 9634, datë 30.10.2006 “Për inspektimin e punës dhe Inspektoratin Shtetëror Punës”.

2. Procedurat e ankimimit ndaj sanksioneve të vendosura nga inspektori i punës, si edhe procedura për ekzekutimin e urdhrit të pezullimit të inspektorit të punës është sipas përcaktimeve të neneve 34 e 36 të ligjit nr. 9634, datë 30.10.2006 “Për inspektimin e punës dhe Inspektoratin Shtetëror të Punës”.

 

KREU IX DISPOZITA TË FUNDIT

Neni 44

 

l. Ngarkohet Këshilli i Ministrave që, përputhje me parimin e ligjshmërisë, brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, nxjerrë aktet nënligjore, zbatim neneve 7 pika 7, 11 pika 2, 14 pika 4, 18 pika 4, 23 pika 3, 25 pika 4, 38 pika 3, 39 pika 1 shkronja “b” dhe 42 pika 3 këtij ligji.

2.  Ngarkohet ministri përgjegjës për çështjet e sigurisë dhe shëndetin punë për


 

nxjerrjen e udhëzimit në zbatim të pikës 2 të nenit 9 të këtij ligji.

3. Ngarkohet Instituti i Sigurimeve Shoqërore për zbatimin e pikës 1 nenit 30 këtij ligji.

4. Ngarkohet ministria përgjegjëse për shëndetësinë për nxjerrjen e aktit nënligjor zbatim pikës 2 nenit 39 këtij ligji.

 

Neni 45

 

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

 

ZËVENDËSKRYETARI

Ardian Turku